Instalacja fotowoltaiczna z kredytem 0%

REGULAMIN PROMOCJI „RATY 0%”

Regulamin dotyczy promocyjnego kredytu udzielanego
na zakup instalacji fotowoltaicznej z montażem w firmie
Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K. czas trwania promocji 04.05.2020 – 31.08.2020

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Nazwa promocji: „ RATY 0%” na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Promocja dotyczy kredytów wziętych na okres od 3 do 24 m-cy.
  1.2. Organizatorem promocji jest Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000833235, REGON: 361293703, NIP: 8652573281 („Organizator”).
 2. Warunki korzystania z promocji:
  2.1. Czas trwania Promocji: 04.05.2020 – 31.05.2020.
  2.2. Z promocji może skorzystać każda osoba, która w czasie trwania promocji zawrze umowę na prace montażowe z firmą Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K.
  2.3. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2.4. Z Promocji mogą skorzystać Klienci Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K. po pozytywnej weryfikacji kredytowej dokonanej przez Bank na warunkach weryfikacji kredytowej przyjętych przez Bank.
  2.5. Promocja skierowana jest do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ind. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i dotyczy zakupów towarów i usług.
 3. Szczegółowe warunki promocji:
  3.1. W trakcie trwania Promocji Klient może skorzystać z promocyjnej oferty kredytowej 0 (zero) % w równych ratach na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej z montażem (maksymalna kwota kredytu 30.000 zł). Promocja dotyczy rat w ilości od 3 do 24 m-cy.
  3.2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0%.
  3.3. Przy wniosku o kredyt wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu albo karty stałego pobytu oraz złożenie ustnej deklaracji dochodów, z zastrzeżeniem, że przy Kredytach powyżej 20 000 zł wymagane jest zaświadczenie o dochodach lub inny dokument potwierdzający uzyskiwane dochody. Bank może wymagać takich dokumentów również w innych przypadkach, jak również wpłaty własnej w maksymalnej wysokości 25% lub przystąpienia do Kredytu współkredytobiorcy.
  3.4. W przypadku rezygnacji z zakupów, reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru na inny lub odstąpienia od Umowy kredytowej będą miały zastosowanie uregulowania Banku stosowane przy zwykłym kredycie ratalnym zawarte w umowie kredytowej.
 4. Inne postanowienia:
  4.1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.
  4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać:
  • bezpośrednio w biurze Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6, 37-450 Stalowa Wola w formie pisemnej,
  • przesłać listownie na adres Greenenerga Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6, 37-450 Stalowa Wola
  • telefonicznie: 570590550,
  • przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: info@greenenerga.com,
  4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
  4.4. Niniejszy Regulamin promocji dostępny jest na stronie Organizatora www.greenenerga.com
  4.5. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
  4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8