Program Agroenergia

Program Agroenergia

Agroenergia dla rolników to program skierowany do rolników indywidualnych, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W ramach programu mogą Państwo otrzymać pomoc w formie dotacji lub pożyczki na nasze usługi. Są to m.in. : instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła. Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie realizowany do 2025 roku.

Formy dofinansowania

  • dotacja na mikroinstalację – dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł
  • pożyczka na fotowoltaikę– dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, od 100,00 tys. zł do
    2 000,00 tys. zł

Co można m.in. zaliczyć do kosztów kwalifikowanych:
  • systemy fotowoltaiczne – mikroinstalacje oraz systemy o  zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp,
  • gruntowe pompy ciepła,
  • powietrzne pompy ciepła.
Agroenergia a inne dotacje

Dotacji w programie „Agroenergia” nie można łączyć z ulgą od podatku rolnego ani z innymi dotacjami rządowymi.
Zapraszamy też do skorzystania z dodatkowych form finansowania dla rolników. Nasi doradcy pomogą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozyskaniem kredytu lub pożyczki na preferencyjnych warunkach.